نی نی جون

 
 
The most certain way to
succeed is always to try just
one more time
همیشه قطعی ترین راه
برای موفقیت
اینست که یکبار بیشتر تلاش کنید
 
 
The human mind is like a
parachute it only works
when it is open
 
تفکر انسان
مانند یک چتر نجات می باشد
آن تنها زمانی می تواند کار کند که باز باشد
 
 
Happiness depends on
what you can give not
on what you can get
 
خوشبختی
بستگی به این دارد که چقدر می توانید ببخشید
نه اینکه چقدر می توانید بگیرید
 
 
No once can make you
feel inferior without
your consent
 
هیچکس نمی تواند
بدون رضایت شما
در شما احساس حقارت بوجود آورد
 
 
One man with courage
is a majority
 
یک انسان با جراًت
یک جمعیت است.