نی نی جون

هر روز صبح غزالی در آفریقا بیدار می شود . او نیک میداند که باید تندترازسریعترین شیر بدود تا کشته نشود.

هر روز صبح شیری در آفریقا بیدار می شود . او نیک میداند که باید تندتر از سریعترین غزال بدود تا از گرسنگی نمیرد.

  مهم نیست که شیر هستید یا غزال بهتر است با طلوع خورشید دویدن را آغاز کنید.