نی نی جون

civil _civil

 

 

اینم عکس آدم برفی بچه های عمران البته ناگفته نمونه که ما دخترا ساختیمش.بچه های civil هستیم  چیکار کنیم دیگه. فعلا بای..........................................